www.malebambino.plROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „MAŁE BAMBINO” ROK SZKOLNY 2017/2018

Podstawa prawna :

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn.25 sierpnia 2017r.w sprawie  nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2017 poz.1658)

2.Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r Nr 256.poz 2572ze zm. oraz z 2017 r. poz. 60.,949.,i 1292).

3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r(Dz.U.z 2017 poz.356)

 

Plan został opracowany w oparciu o:

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/18.

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/17.

Treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego.

Treści podstawy programowej.

Oczekiwania rodziców.

Zadania wiodące na rok szkolny 2017/18.

Zadanie I Rozbudzenie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działanie z zakresu edukacji matematycznej.

Przedsięwzięcie edukacyjne „Jak polubić matematykę”      (załącznik nr 1)

 

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

          TERMIN

Zapoznanie z literaturą dotyczącą edukacji matematycznej.

nauczyciele

pażdziernik

Wzbogacenie bazy przedszkolnej w pomoce dydaktyczne podnoszące atrakcyjność zajęć.

dyrektor

w miarę potrzeb

Wykorzystanie aktywizujących metod pracy w celu pobudzenia aktywności poznawczych

nauczyciele

Cały rok

Udział nauczycieli w szkoleniach ,warsztatach dotyczących edukacji matematycznej w przedszkolu w ramach WDN

nauczyciele

listopad

Wzajemna wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą, wymiana literatury, scenariuszy, zajęcia koleżeńskie.

nauczyciele

Cały rok

Współdziałanie przedszkola z rodzicami w zakresie kontynuowania realizacji zadań edukacji matematycznej.

nauczyciele

Cały rok

Wykorzystywanie rożnorodnych narzędzi i przyrządów w trakcie ćwiczeń z zakresu edukacji matematycznej.

nauczyciele

Cały rok

Utworzenie kącików „Matematyczna skrzynia skarbów”

nauczyciele

Cały rok

Udział w zabawach ruchowych w połączeniu z pojęciami z zakresu matematyki.

nauczyciele

Cały rok

Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców dotyczących edukacji matematycznej

 nauczyciele

Zgodnie z planem współpracy z rodzicami

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie II  Zapoznanie dzieci z różnymi regionami  Polski.

Przedsięwzięcie edukacyjne „Poznajemy Polskę -milusińskie podróże przedszkolaków”(załącznik nr 2).

                   TEMAT

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

1. Częstochowa moje miasto

nauczyciel

październik

2. Krakowskie legendy

nauczyciel

listopad

 3.Góry nasze góry

 nauczyciel

grudzień

  4.Warszawa stolica Polski

  nauczyciel

  styczeń

  5.Toruńskie pierniki

   nauczyciel

   luty

  6.Morze nasze morze

   nauczyciel

   marzec

  7.Nasza Polska

    nauczyciel

   kwiecień

 

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH

 TEMATYKA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

    TERMIN

1. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

nauczyciele

wrzesień

2. Pasowanie na przedszkolaka

nauczyciele

październik

3.Światowy Dzień Uśmiechu

nauczyciele

październik

4 . Helloween

nauczyciele

październik

5.Światowy Dzień Misia

nauczyciele

listopad

6.Spotkanie z Mikołajem

nauczyciele

grudzień

7.Konkurs dla dzieci i rodziców-Bombki na choinkę

nauczyciele

grudzień

 

8.Świątecze spotkania przy choince.

nauczyciele

grudzień

9.Dzień Babci i Dziadka

nauczyciele

styczeń

10.Bal karnawałowy - kostiumowy

nauczyciele

Styczeń/luty

11.Powitanie wiosny

nauczyciele

marzec

12.Światowy Dzień Wody

nauczyciele

marzec-22.03.

13.Konkurs dla dzieci i rodziców-Wielkanocne pisanki.

nauczyciele

marzec

14.Dzień Ziemi

nauczyciele

kwiecień

15.Dzień Rodziny

nauczyciele

maj

16.Dzień Dziecka

nauczyciele

czerwiec

 

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚROSOWISKIEM RODZINNYM

 

ZADANIA/SPOSÓB REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

1.Opracowanie grupowych planów współpracy z  rodzicami

Nauczycielki grup

wrzesień

2.Zebrania z rodzicami-zapoznanie z dokumentami placówki, procedurami, ofertą edukacyjną, podpisanie oświadczeń.

nauczyciele grup,

dyrektor

wrzesień

3.Organizacja zebrań grupowych-organizacja pracy grupy, omówienie poszczególnych obszarów edukacyjnych podstawy programowej ,zamierzenia wychowawczo –dydaktyczne, planowane imprezy i uroczystości

nauczyciele grup

Wrzesień-październik

4.Zamieszczanie na  stronie internetowej przedszkola oraz tablicach grupowych informacji dotyczących zadań realizowanych w przedszkolu.

 

nauczyciele grup

 

na bieżąco

5.Organizacja zajęć otwartych, warsztatów dla rodziców

nauczyciele grup

pierwszy i drugi semestr

6.Porady ,konsultacje specjalistów dla rodziców i nauczycieli

psycholog, nauczyciele

wg potrzeb

7.Angażowanie rodziców do pomocy przy organizacji uroczystości i przedsięwzięć.

nauczyciele grup

wg potrzeb

8. Angażowanie rodziców do pomocy przy organizowaniu wyjazdów, wyjść do teatru, wycieczki.

nauczyciele grup

wg potrzeb

9.Włączenie rodziców do udziału w konkursach organizowanych dla dzieci i rodziców.

nauczyciele  grup

na bieżąco

 

10.Pozyskanie opinii rodziców na temat pracy przedszkola.

nauczyciele grup

maj-czerwiec

 

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

  TERMIN

1.Zorganizowanie cyklicznych spotkań z policjantem-zapoznanie z umundurowaniem i zawodem policjanta,

-pogadanki dotyczące zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym, niebezpieczeństw, które dzieci mogą spotkać w domu i na ulicy, np. obcy ,nieznane zwierzęta

nauczyciele grup

 wrzesień -październik

2.Organizowanie spotkań ze strażakiem, wycieczka do siedziby straży pożarnej

nauczyciele grup

kwiecień-maj

3.Fundacja „Przyjaciel z sercem” Warsztaty z pierwszej pomocy.

Dyrektor

w pierwszym i drugim semestrze

4.Przedszkole nr 31 w Częstochowie.

nauczyciele

styczeń

 

PRZYDZIAŁ ZADAŃ DODATKOWYCH ORAZ ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z DZIEĆMI

Kronika przedszkolna – Ewelina Karbowska

Protokolant – Dorota Nowakowska

Opiekun nauczycieli stażystów – Dorota Nowakowska

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia ruchowo taneczne - Milena Nowak

Kółko plastyczne – Ewelina Karbowska

Język hiszpański  - Milena Nowak

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

RODZAJ RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMATYKA

TERMIN

Rada organizacyjna

Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej w roku szkolnym 2017/18.

wrzesień

Rada organizacyjna

Zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznej

wrzesień

Rada szkoleniowa

Szkolenia w ramach WON

listopad-kwiecień

Rada podsumowująca

Podsumowanie pracy przedszkola za I semestr; ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola

-ocena stopnia realizacji planu pracy na bieżący rok

-sprawozdanie z pracy opiekuńczo –wychowawczo- dydaktycznej  nauczycieli za I semestr.

styczeń-luty

Rada podsumowująca

Podsumowanie pracy za rok 2017/18

Sprawozdania z realizacji planu pracy na bieżący rok  

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedstawiony przez zespół do spraw ewaluacji.                

 

czerwiec

Inne wynikające z potrzeb przedszkola ,zgłoszone przez nauczycieli

 

termin do uzgodnienia

 

Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1 w dniu 04.09.2017r.

 

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.
"Cuando el ni
ño ríe, el mundo ríe también."
"When a kid laughs, the world laughs."

Rekrutacja:
Dyrektor Przedszkola
Beata Nowak

+48 697 024 094 e-mail: malebambino@gmail.com

 

Adres:

ul.Podchorążych 38
42-202 Częstochowa

 

PRZEDSZKOLE
JĘZYKOWO - ARTYSTYCZNE

Pierwsze w Częstochowie przedszkole z nauką języka hiszpańskiego.

 Powered by: www.cdx.pl